Het E nest

 Rowantree’s Anne Teis Kamp: Ezar Bohemska Perla
 
 Geboren: 22-01-2015 Geboren: 01-06-2012
 Stamboom: 2992464 Stamboom: 2884435
Exterieur: 2x uitmuntend CAC BOB Exterieur:  2x uitmuntend
Veldwerk: jachtaanlegtest Apport: SJP-B Veldwerk: jachtaanlegtest Apport: jachtaanlegtest
 Praktijk: Bejaagd Praktijk: Bejaagd
Gezondheid: HD A Gezondheid: HD A